15. Výhled z rozhledny ma Karlovy Vary
  15. Výhled z rozhledny