13. Skupinové foto u rozhledny
  13. Skupinové foto u rozhledny