Sraz Alíka v Praze v sobotu 16. 11. 2002

V lanovce na Petřín
V lanovce na Petřín

Výhled z lanovky
Výhled z lanovky

Honza filmuje
Honza filmuje
Petřínská rozhledna
Petřínská rozhledna
Honza došel až nahoru
Honza došel až nahoru
Vrcholová fotka
Vrcholová fotka
V čajovně
V čajovně
Závěrečná společná fotka
Závěrečná společná fotka